Byg din egen finanslov

Regeringen vil sætte skatten op med 11 mia. Du får regningen! Men er der overhovedet grund til at sætte skatten op? Se selv her, hvor nemt det er at indføre besparelser, der giver flere penge i lommen!

VÆLG AT REDUCERE FINANSLOVSPOSTER HER:  (bevæg skyderne med musen)
omkostning i finansloven
Fjern efterløn:
 
« Reducér
 
21 mia
Total besparelse:
 
 
 
0.00 mia
BRUG PENGE PÅ FØLGENDE:
i alt investeret
 
Investér »
 
Tilbage til skattenedsættelser:
 
 
 
0.00 mia

Resultater i samfundet

Nye arbejdspladser:
Bedre konkurrencevne:
Nye virksomheder:
Vækst i erhvervslivet:
Ekstra skatteindtægter:
Jo lavere skat desto bedre konkurrenceevne og jo flere arbejdspladser.
Dine besparelser er med til at skabe vækst.

Skatteberegner

Se selv hvor lidt der skal til for at opnå en mere fornuftig skat! Hvis dine besparelser gennemføres kan skatten nedsættes uden at det går ud over velfærdsmodellen.

Del resultatet på facebook

Så kan dine venner se hvor meget du fik sat skatten ned!

Kilder og kommentarer på de enkelte udgifter

Efterløn. Vi bruger 20,5 mia. kroner om året på at sende raske og rørige 60 årige ud af arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser at der under 25% af efterlønnere der reelt er nedslidte. Liberal Alliance mener at de nedslidte skal på førtidspension og at efterlønnen skal afskaffes med det samme. Kilde: Finansloven 2010

Aktivering. Vi bruger mange milliarder kroner hvert år på aktiveringsordninger der ikke virker. Arbejdspladserne bombarderes med tvangsansøgninger fra jobsøgende. Job centre og opkvalificeringskurser giver næsten ingen resultater. Liberal Alliance mener at ordningen kan beskæres med 5 mia kroner. Måden at skabe mindre arbejdsløshed på er ved at skabe vækst i samfundet og dermed flere arbejdspladser.

Erhvervsstøtte. Burde høre fortiden til. Der er ingen rimelighed i at nogle erhverv skal favoriseres og støttes frem for andre. Liberal Alliance mener at alle erhverv skal have mulighed for at konkurrere på lige vilkår og at vi er bedre tjent med at skabe generelt bedre rammevilkår for erhvervslivet gennem lavere skatter og afgifter samt færre regler og bureaukrati end ved at give støtte til udvalgte erhverv.

Iværksætterskat. Regeringen ændrede sidste år skatteloven således at folk der investerer i opstart af virksomhed nu beskattes meget hårdere end før. Resultatet har været et det danske iværksættermiljø nærmest er gået i dørken. Analyser viser at den nye lov betyder at iværksætter virksomheder årligt går glip af investeringer på op mod 15 mia kroner. Liberal Alliance mener at iværksætterskatten skal afskaffes med det samme.

Mere offentligt udbud. Beregninger foretaget bla. af Rockwool funden viser at Danmark kan spare op mod 15 mia. kroner om året på at blive bedre til at udlicitere indkøb af alle slags.

Mindre offentlig sektor. Danmark har verdens største offentlige sektor – men den er ikke særlig effektiv. Liberal Alliance vil reducere den offentlige sektor til samme størrelse som den havde under Poul Nyrup – og det kan ske ved naturlig afgang fremfor gennem afskedigelser.

Mindre sort arbejde. Jo højere skatten af jo mere sort arbejde. Som situationen er i dag skal man jo tjene ca. 30.000 kr. for at betale en håndværkerregning på kr. 10.000. Og håndværkeren afleverer ca. 6.000 tilbage til statskassen. Dvs. at det reelt koster 24.000 i statskassen at få lavet for kr. 6.000 arbejde. Det er klart det skal lede til sort arbejde. Iflg. Rockwool fonden er der op mod 10 mia. kr. at spare ved at komme sort arbejde til livs gennem at sætte skatterne ned.

Ændring af dagpengeregler. Liberal Alliance mener at der kan spares yderligere kr. 2 mia gennem ændringer af regler om genoptjening samt ved regulering af unge- og dimittend regler. Der bruges i 2011 ialt 41 milliarder på arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse.

Reducer bureaukratiet. Iflg. OECD er Danmarks offentlige sektor kun ca. halvt så effektiv som den private sektor. Der er enorme besparelser at opnå gennem effektivisering, reducering af bureaukrati, færre og mere enkle regler, mindre overvågning og mere tillid. Liberal Alliance ønsker en offentlig sektor der er mere løsningsorienteret og langt mindre bureaukratiseret end tilfældet er det i dag.

Folkepension som 67-årig. Danskernes levealder stiger og stadig flere arbejdspladser kræver ikke stor fysisk anstrengelse. Hvis man sætter pensionsalderen op fra 65 år til 67 år vil vi få et mere robust arbejdsmarked og vi vil samtidig spare mange milliarder kroner hvert år. Liberal Alliance ønsker at sætte folkepensionsalderen op til 67 år.

Reducer firmaskatten. Den danske firmaskat er blandt Europas højeste. Ved at sætte den ned skaber vi bedre vilkår for erhverslivet og tiltrækker flere investeringer. Det er med til at skabe vækst og nye arbejdspladser. Liberal Alliance mener at Firmaskatten skal halveres fra de nuværende 25% til 12,5%.

Multimedieskatten. En relativ ny skat som efter sigende blev indført for at beskatte folk hvis de fik mobiltelefon, bredbånd eller lignende gennem arbejdspladsen. Liberal Alliance synes det er noget pjat. Den nye skatteordning er særdeles vanskelig for virksomhederne at administrere – og er i realiteten samtidig bare endnu en unødvendig skat oven i de mange andre urimelige skatter og afgifter vi trækkes med.

Udligningsskatten. Regeringen indførte sidste år en skatteændring med tilbagevirkende krav der tvinger folk der har sparet op til egen pension til at betale mere skat på pensionen end de oprindeligt var blevet lovet. Det er fuldstændig urimeligt og bør afskaffes med det samme. Regeringer skal holde hvad de lover.

Styrk forskning og uddannelse Hvis Danmark skal have nogen som helst mulighed for at konkurrere globalt kræver det mere uddannelse og mere forskning. Sverige bruger i dag op mod 3% af deres BNP på forskning. Danmark bruger under 1%. Liberal Alliance mener at der skal bruges mindst 5 mia mere om året på området.

Betal af på statsgæld Når vi staten bruger mere end den tjener må den låne penge. Det sker dels gennem udstedelse af obligationer (statsobligationer) dels gennem optagelse af lån i udlandet. Med de udenlandske lån følger renter og de skal også betales. Så længere vi skylder pengene væk jo dyrere bliver det. Liberal Alliance mener at jo før vi kan få reduceret statsgælden jo bedre.

Det kan betale sig at sætte skatten ned ...

Nye arbejdspladser. Arbejdspladserne fosser i øjeblikket ud af landet. Grunden til at vi ikke kan konkurrere med Sverige, Tyskland eller Spanien er fordi vores skatter er for høje. Hvis skatterne var lavere kunne lønningerne sættes ned uden at folk må gå ned i levestandard. Og når lønningerne bliver lavere stiger konkurrenceevnen og nye arbejdspladser begynder at vende tilbage til landet. Det er klogere at bruge penge på at skabe nye arbejdspladser end at skulle bruge dem på overførselsindkomster til arbejdsløse!

Ny konkurrenceevne. Renteniveauet i Danmark er i øjeblikket rekord lavt. Man skulle tro at det ville være med til at give erhvervslivet vind i sejlene. Men fakta er at Danmark taber konkurrence-evne. Det skylder primært de alt for høje skatter. Topledere fra landets største virksomheder har sagt det igen og igen: Hvis ikke skatten på arbejde kommer ned ender det med at endnu flere arbejdspladser forlader Danmark. Men politikerne vil ikke lytte! Liberal Alliance arbejder målrettet for at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at sænke skatter og afgifter og ved at rydde op i den jungle af regler og rapportering som danske virksomheder kæmper med.

Nye virksomheder. Jo mere konkurrence evne og vækst – jo bedre grundlag for at starte nye virksomheder. Liberal Alliance beundrer og bakker op om iværksættere. Villigheden til at løbe risiko og satse på at skabe noget nyt er vitalt for Danmarks fremtid. Et stærkt iværksættermiljø med gode rammebetingelser for at tiltrække investeringer er en vigtig del af Danmarks fremtid.

Vækst i erhvervslivet. Jo bedre rammebetingelser vi kan skabe for erhvervslivet – desto mere vækst og desto flere nye arbejdspladser. Liberal Alliance vil være med til at give Danmark sin konkurrenceevne tilbage. Vi ønsker at se store og små virksomheder blomstre og vokse fordi det er med til at skabe den økonomi der er nødvendig hvis vi skal have råd til at bevare den unikke danske velfærdsmodel med lige adgang til uddannelse, sundhedsvæsen, socialt sikkerhedsnet og pension.

Ekstra skatteindtægter. Et samfund i vækst er også et samfund der ligger flere penge i statskassen. Når flere folk kommer i arbejde er der flere til at betale skat ... og der er færre der skal have overførselsindkomster. Hvis vi kan få Danmarks vækst op på 3% om året har vi et produktivt og dynamisk samfund der rigeligt har råd til både at have lave skatter og til at betale for den danske velfærdsmodel.

Din personlige skat. Der skal ikke meget til før din egen skat kan komme ned i et mere rimeligt niveau. Besparelser på efterløn, aktiveringsordning, og erhvervsstøtte kombineret med en moderat effektivisering af det offentlige er alt hvad det kræver at sænke din skat til 40% og samtidig sikre at vi har råd til også fremover at betale for lige adgang til uddannelse, sundhedsvæsen, socialt sikkerhedsnet og pension. Du bør beholde mere af det du tjener ... både for din egen og for Danmarks skyld!

Sådan har vi beregnet tallene ...

Udgifter og mulige besparelser. Alle vores forslag til besparelser og reduktion af det offentlige forbrug – f.eks. afskaffelse af efterløn, afskaffelse af aktiveringsordning, reduktion af bureaukrati etc. er baseret på tal som vi har hentet fra bla. finansloven 2010. Der er angivet kilde til hvert tal. Reduktionen i provenu ved at sænke f.eks. selskabsskat, fjerne multimediaskat etc. er baseret på tal fra sidste års finanslov.

Beregning af marginal skat. Vi har brugt tal fra sidste års finanslov som udgangspunkt. Vi har endvidere antaget at for hver besparet krone på områder som f.eks. efterløn mv. svarer en besparelse på 1 mia. til muligheden for at kunne nedsætte skatten med 500 millioner udfra betragtningen om at ca. 50% af den oprindelige udgift jo ellers ville være gået tilbage til staten som skattebetaling. Vi har med andre ord ikke snydt med vægten ;-)

Beregning af resultater i samfundet. Beregning af de dynamiske effekter som vækst, arbejdspladser, nye virksomheder og afledte skatteindtægter er fremkommet ved at give hver besparelse (f.eks. iværksætter skatten) en vægtning udfra dens konkrete afledte konsekvens og herefter beregne totalerne i forhold til hvordan brugeren har vægtet sine egne besparelser. Denne beregning kan i sagens natur ikke være 100% præcis men vi forsøger så godt vi kan at følge de modeller der findes på området.